Vědec dr. Alexander Tournier: „Vše, co účinkuje, musí mít vědecké vysvětlení.“

Alexander Tournier, předseda Institutu pro výzkum v homeopatii, získal čestný titul první třídy v oboru fyziky na Imperial College a magisterský titul v oboru teoretické fyziky na univerzitě v Cambridge.
Alexandre Tournier

Porozumět homeopatii a vysvětlit její účinek je cíl, který si stanovil fyzik a homeopat A. Tournier.

ROZHOVOR S PŘÍRODOVĚDCEM

Svou doktorandskou práci na téma „Biofyzika vody na rozhraní s biologickými molekulami“ napsal na univerzitě v Heidelbergu. Vystudoval homeopatii v Centru pro homeopatické vzdělávání v Londýně a je registrovaným homeopatem. Dr. Tournier se již 10 let věnuje výzkumu na rozhraní biologie, fyziky a matematiky v rámci Cancer Research UK. V roce 2007 založil londýnský Homeopathy Research Institute (HRI).

Pane doktore, jste fyzik. Co vás přitahuje na homeopatii?

Alexander Tournier: Vždycky jsem se zajímal o vědu. Byl jsem jedním z těch dětí, které raději rozebírají hračku, aby zjistily, jak funguje, místo aby si s ní hrály. Už jako kluk jsem uměl opravit rádio, televizi, pračku. Chtěl jsem věcem skutečně porozumět. Tento koníček mě přivedl k fyzice a nakonec k teoretické fyzice. Chtěl jsem plně pochopit principy, na nichž je založen náš fyzikální svět. Stejně jako v případě mnoha dalších zájemců o homeopatii, i můj zájem o ni se probudil, když jsem byl nemocný. V té době jsem dělal doktorát z teoretické fyziky o kvantové fyzice makromolekul života, DNA atd. Onemocněl jsem a homeopatie mi pomohla. Tehdy se stalo něco, co jsem nečekal. Něco, co jsem si nedokázal vysvětlit, a přirozeně mě začalo zajímat, jak homeopatie funguje.

Pracujete také jako homeopat?

Alexander Tournier: Mám také praktické homeopatické vzdělání, studoval jsem v Londýně. Cílem mého studia bylo lépe porozumět tomu, jak se homeopatie skutečně používá a jak se s ní v praxi setkávají pacienti i homeopaté. Vzdělání, které jsem získal v Centru pro homeopatické vzdělávání (CHE), bylo fascinující a v jednu chvíli jsem se opravdu zabýval myšlenkou spojit výzkum s homeopatickou praxí. Poměrně rychle jsem si však uvědomil, že by pro mě mělo větší smysl zaměřit veškeré své úsilí pouze na výzkum. V tom jsem prostě lepší.

Může fyzika poskytnout věrohodné vysvětlení fungování homeopatie? Jaké jsou vaše „oblíbené hypotézy“?

Alexander Tournier: V současné době se zkoumá velké množství teorií. Pozornost vzbudila zejména teorie nanočástic, založená na práci profesora Bellareho v Indii a profesora Bella ve Spojených státech. Účinky homeopaticky zředěných roztoků se připisují nanočásticím původních látek, což činí celou věc velmi zajímavou. Nanočástice mají pozoruhodné vlastnosti, často chemické, které ne vždy vyplývají z jejich vlastního chemického složení. V každém případě není v současné době jasné, jak by proces přípravy homeopatických léků mohl produkovat nanočástice v dostatečném množství, aby tyto léky měly skutečný terapeutický účinek na pacienta. Kromě toho se současný výzkum zaměřuje na kovové nanočástice. Otázkou zůstává, zda budou výsledky přenositelné na rozpustné látky (např. Natrum muriaticum). Já sám pracuji na jiné teorii, která se také týká nanostruktur, ale nanostruktur vody. Existují zajímavé důkazy o tom, že vodní struktury existují a mohou zůstat za normálních podmínek stabilní. Takové jevy jsou známy i konvenčnímu výzkumu. Při vývoji „čipových laboratoří“, nové generace miniaturních lékařských diagnostických přístrojů, vědci objevili chemické reakce na velmi malém prostoru. Bylo zjištěno, že činidla nevstupují do mikrokomory sama, ale vážou se na vodní struktury o průměru asi 100 nm. Podobné struktury vody jsou zmiňovány i v homeopatickém výzkumu a mohou tvořit základ mechanismu homeopatického působení. Na teoretické úrovni lze tyto vodní struktury přirovnat ke kvantovým koherenčním doménám, jak je definovali italští teoretici dr. Preparata a dr. DelGuidice. V současné době probíhá několik experimentů, které tyto postuláty zkoumají.

„V homeopatii podporujeme výzkum zaměřený na kvalitu.“

Jste jedním ze zakladatelů Institutu pro výzkum v homeopatii (HRI) ve Velké Británii. Povězte nám o tom něco bližšího. Jaká byla motivace k založení tohoto institutu?

Alexander Tournier: Když jsem se začal zajímat o homeopatii, velmi rychle jsem si uvědomil, že existuje problém ve výzkumu. Konvenční věda nejevila o homeopatii zájem, samotné výzkumné práce si často protiřečily a samotný praktický výzkum byl prováděn nesprávně. I když se na toto téma objevily zajímavé dokumenty, museli jste přesně vědět, co hledat, abyste je našli. To znamená, že jsme potřebovali mnohem více výzkumu v oblasti homeopatie, ale tento výzkum musel být prováděn čistě z praktického hlediska. Museli jsme také zpřístupnit a zprostředkovat stávající znalosti. Bylo nutné oddělit zrno od plev. Tak vznikla myšlenka založit HRI. Aby bylo možné účinek co nejvíce rozšířit, musela to být nezisková organizace s vlastním hlasem a také musela existovat možnost financování výzkumných projektů. A přesně to dnes společnost HRI dělá. Podporujeme výzkum v homeopatii zaměřený na kvalitu a poskytujeme kolegům i široké veřejnosti spolehlivé informace o výzkumu v oblasti homeopatie.

Tournier v laboratoři
Dr. Tournier ve své laboratoři v Heidelbergu zkoumá vlastnosti vody, jako klíče k pochopení způsobu účinku homeopatických roztoků.​

Jak hodnotíte současný stav výzkumu v oblasti homeopatie?

Alexander Tournier: HRI zveřejňuje velké množství informací o výzkumu, zejména informace o aktuálních debatách o výzkumných tématech na www.hri-research.org/resources. Jednou za tři měsíce vždy publikujeme přehled mimořádně důležitých článků, kterým může porozumět i laik, který se nezabývá vědou. Máme k dispozici asi 30 takových článků, které nabízejí přehled o různých tématech, např. nedávno publikovaný přehled Dr. Roberta Mathiese na téma individualizované homeopatie nebo velmi pěkně podaný přehled práce Dr. Stevena Cartwrighta. Kdybych chtěl odpovědět na vaši otázku, musel bych jich uvést mnohem více. Lze však říci, že výzkum v oblasti homeopatie v současné době dělá velké pokroky. Je však také třeba uvést, že je před námi ještě velmi dlouhá cesta. Největší překážkou je ale nedostatek peněz. Na výzkum homeopatie jednoduše nedostáváme žádné peníze z veřejných zdrojů. Podílíme se také na snahách o delegitimizaci zprávy australské NHMRC o homeopatii (www.nhmrc.gov.au/guidelines-publications/cam02). Obrovský střet zájmů a nevhodné praktiky NHMRC vedly k vytvoření neobjektivní zprávy, která ani v nejmenším nesplňuje vědecká kritéria, která takováto zpráva musí splňovat. Jsme toho názoru, že takto chybná zpráva nesmí stát v cestě budoucímu rozvoji výzkumu v oblasti homeopatie. Podrobnosti najdete na našich webových stránkách www.hri-research.org/Australian-Report.

„Prokázat účinnost a objevit účinné mechanismy.“

Jaké by měly být cíle homeopatie, na co by se měla zaměřit?

Alexander Tournier: Výzkum homeopatie je především podfinancovaný. To je do značné míry způsobeno názorem, že homeopatie není tradiční léčebný systém a že je třeba jednoduše pokračovat v tom, co se dělalo dříve. To však bohužel neodpovídá realitě moderního světa. Chceme-li ji brát vážně, musíme prokázat účinnost a objevit účinné mechanismy. V současné době jsme také svědky toho, že útoky na homeopatii vedly k zastavení tradičních zdrojů financování výzkumu, jako je financování univerzit a výzkumných organizací. Bohužel většina akademického světa si myslí, že výzkum již vynesl svůj verdikt, že ve výzkumu homeopatie již bylo učiněno dost, že nikdy nebude fungovat, a proto není třeba dalšího financování výzkumu. Když si uvědomíme, že tuto formu léku užívá několik set milionů lidí na celém světě, je to velmi tragická situace. Další důvod nezájmu o výzkum je třeba spatřovat v publikovaných neúspěšných pokusech, které pak vedou k domněnce, že homeopatii nelze „zkoumat prostředky moderní vědy“. Domníváme se, že tento názor je nesprávný. Podle našich zkušeností je homeopatie velmi dobře přístupná vědeckému zkoumání. Proto bych řekl, že první, co by homeopatie měla udělat, je ještě více se otevřít vědě. Jedním z prvních moderních klinických výzkumníků v dějinách medicíny byl S. Hahnemann. Homeopatie může důkladně projít postupným strategickým výzkumným programem a naše chápání lidského zdraví může být také revolučním objevem.

Děkujeme za rozhovor.

Studie EPI 3 potvrdila přínos homeopatie v praxi praktických lékařů Nejrozsáhlejší francouzský výzkumný program který se kdy ve Francii uskutečnil a zhodnotil v reálném životě...
5 mezinárodní výzkumný kongres Homeopathy Research Institute je šancí prozkoumat jak vzrušující vývoj tak jedinečné výzvy výzkumu v homeopatii Tým HRI je potěšen že může...
U skupiny myší jejichž imunitní odpověď byla ovlivněna roztokem z plavuně vidlačky v homeopatickém ředění vědci zaznamenali téměř 87 prodloužení přežití ve srovnání s kontrolní...